APPLICATION FOR THE POST OF POLICE CONSTABLE (WIRELESS) (MEN & WOMEN) - 2016
¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (ªÉÊgï¯É¸ï) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð-2016
Medical Examination call letter has been uploaded
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: 28/£ÉêÀÄPÁw-4/2015-16, ¢£ÁAPÀ : 11.01.2016
BEFORE GOING TO NEW APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED
TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
News & Events
Final Select List
Dear Candidates, you can post your grievances / feedback on Twitter account at @rt_ksp.

Medical Examination Fixed on 19.09.2016 , 20.09.2016 , 21.09.2016 , 22.09.2016 , 23.09.2016 , 24.09.2016 , 26.09.2016 , 27.09.2016 , 28.09.2016

Medical Examination Call letter has been uploaded for POLICE CONSTABLE (WIRELESS) (MEN & WOMEN) - 2016 , Download (from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter

Provisional Select List
Final Key Answer
Provisional Key AnswerA,B,C,D,E
Written Examination Call letter has been uploaded for POLICE CONSTABLE (WIRELESS) (MEN &WOMEN) - 2016 , Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter
ET / PST Call letter has been uploaded for POLICE CONSTABLE (WIRELESS) (MEN & WOMEN) - 2016  , Download (from My Applications) and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter
ET / PST Schedule Details
Sl.No Ground Name Start Date End date
1 CAR, South Parade Ground, Adugodi, Hosur Main Road, Adugodi, Bengaluru- 560 030. 14-Mar-2016 22-Mar-2016
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
1 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
11/01/2016
2 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
09/02/2016
3 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
10/02/2016
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDERATION DATE / ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1 PC(W)(MEN & WOMEN) GM 19 YEARS /
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS /
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
09/02/2016
Know Your Age
BORN BETWEEN 09.02.1991 AND 09.02.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 19 YEARS /
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS /
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 09.02.1989 AND 09.02.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.No / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
1 GM , 2A,2B, 3A,3B RS. 250
2 SC , ST, CAT-01 RS. 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
WIRELESS 1.Candidates who apply for the post of Wireless, must have studied PUC in Science (PHYSIC & MATHS) OR 3 Years
   DIPOMA in ELECTRICALS/ ELECTRONICS / TELECOMMUNICATIONS & COMPUTER SCIENCE awarded by Board of
   Technical Education and possess equivalent examination are consider as eligible candidates.

2.Candidate must have secured 50% in Physic & Maths & Diploma Subjects for General Merit candidates and 45 %
   for SC/ST & OBC Candidates.

3.Candidates who have studied JOC, JLC & Other PUC-Arts, and Commerce are not eligible for the post. Similar
   conditions applies even for the Ex-Servicemen Candidates

ENDURANCE TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN & EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
POLICE CONSTABLE (WIRELESS)
(MEN & WOMEN)
1600 Mtrs Run
7 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
FOR CANDIDATE WHO
QUALIFIED IN ET
HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST FOR WOMEN & EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
POLICE CONSTABLE (WIRELESS)
(MEN & WOMEN)
400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput ( 4 Kg) 3.75 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD FOR WOMEN & EXSERVICEMEN
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
FOR CANDIDATE WHO
QUALIFIED IN ET
HEIGHT 157 Cms For Women & No Height for Exservicemen
CHEST (For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) Exservicemen
Weight (For Women Only) 45 Kg
HK Notification / ºÉZïPÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£É
HK NOTIFICATION HK CERTIFICATE FORMAT
HYDERABAD-KARNATAKA / ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ
01. Under Article 371(J) of Constitution of India covered Districts / ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
1.Bellary 2. Bidar 3. Gulbarga 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir / 1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3. UÀÄ®âUÀð, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
02. Any person claimning reservation as local person as per eligibility certificate / AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀð«gÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ
» d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ / Birth Certificate: or
» ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ / Residence Certificate: or
» ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ / Study Certificate : or
» «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ / Marriage Certificate : or
» ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ / Certificate of Home town(or Place) : or
» ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ / Warsa Certificate
THE DETAILS OF VACANCIES IN WIRELESS
Hyderabad-Karnataka NON-Hyderabad-Karnataka
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
NAME OF THE UNIT
WÀlPÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
NO OF POSTS FOR MEN
¥ÀÄgÀĵÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
NO OF POSTS FOR WOMEN
ªÀÄ»¼Á ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
NO OF POSTS FOR MEN
¥ÀÄgÀĵÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
NO OF POSTS FOR WOMEN
ªÀÄ»¼Á ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
TOTAL
1 WIRELESS 22 2 249 28 301
 
 
NOTE :
  • PAYMENT SHOULD BE MADE IN STATE BANK OF MYSORE (SBM)/ STATE BANK OF HYDERABAD (SBH) ONLY.
  • CANDIDATES HAVE TO FILL THE APPLICATION AND GENERATE THE CHALLAN AND MAKE THE PAYMENT IN THE RESPECTIVE BANK.
  • IF CANDIDATES APPLYING MORE THAN ONE APPLICATION IN SAME UNIT, ONLY ONE APPLICATION (FINALLY SUBMITTED) WILL BE CONSIDERED
  • WRITTEN EXAMINATION WILL BE HELD FOR THE CANDIDATES WHO WILL BE QUALIFYING IN ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST.
 
n¥Ààt :
  • CfðAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ (J¸ï©JA)/ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï (J¸ï©ºÉZï) £À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà WÀlPÀzÀ°è ¸À°è¹zÁUÀ, MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • J¯Áè WÀlPÀUÀ½AzÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Site is Best View Ie 8 & 9, Google Chrome and Firefox
LAST UPDATE FOR WEBPAGE: 08/01/2016